ZASOBY ENERGETYCZNE

W produkcji dóbr w ramach gospodarki prywatne’ od dawna uznano konieczność zachowania względnie ścisłej więzi między wytwarzaniem róż­nego rodzaju towarów. Produkcja stali, benzyny i narzędzi mechanicznych jest związana z produk­cją samochodów. Inwestycje w transporcie muszą dotrzymywać kroku produkcji towarów, które ma­ją być przewożone. Zasoby energetyczne muszą do­trzymywać kroku rozwojowi tych gałęzi przemysłu, które z energii korzystają. Istnienie tych zwią­zków — dla ekonomisty współczynników — pozwo­liło zestawić tablicę nakładów i wyników obrazu­jącą, jak zmiany produkcyjne w jednej gałęzi przemysłu zmniejszają lub zwiększają popyt w in­nych gałęziach.Tak jak musi istnieć równowaga w tym, co dana społeczność wytwarza, podobnie musi istnieć rów­nowaga w tym, co spożywa. Większe zużycie jed­nego produktu powoduje nieuchronne zapotrze­bowanie na inne produkty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *