WPŁYW WYWARTY NA POSTAWY

Chociaż i jedne, i drugie w dalszym ciągu wywierają wpływ na współczesne postawy, to jednak żadne z nich nie wyrażają aktualnej rze­czywistości. Jak zauważyliśmy, stosunek tradycyjnego przed­siębiorstwa korporacyjnego do państwa zgodnie z zasadą harmonii miał przede wszystkim charak­ter finansowy. Państwo miało do ofiarowania wie­le korzyści materialnych, a zarazem było w stanie za pomocą podatków i ustaw zrobić wiele w kie­runku odebrania zysków firmy. Z kolei przedsię­biorstwo miało wiele zasobów, którymi mogło płacić za to, czego chciało. A istniało tylko niewie­le prawnych lub innych przeszkód, które by mu to uniemożliwiały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *