WOBEC ROSNĄCEJ WŁADZY

Dojrzałe korporacje w dalszym ciągu posługują się pomniejszymi formami przekupstwa, aby zapew­nić sobie odpowiednie działanie — lub niedziała- nie — legislatur stanowych. Poważne fundusze przeznaczają na kaptowanie członków parlamen­tu — w odróżnieniu od dawniejszych form bezpo­średniego kupowania prawodawców lub głosów wyborców. Niemniej nasza konkluzja pozostaje bez zmiany. Technostruktura dojrzałej korporacji jest w stanie wykorzystać zasoby finansowe do celów politycznych w o wiele mniejszym stopniu niż dawne przedsiębiorstwo korporacyjne, ma mniej podniet do takiej działalności, a wskutek jej ko­lektywnego charakteru jej bezpośrednie działania polityczne są o wiele mniej skuteczne.Opozycji wobec rosnącej władzy państwa w la­tach trzydziestych, podobnie jak opozycji wobec rosnącej siły związków zawodowych, nie przewo­dziły dojrzałe korporacje, lecz pozostali jeszcze przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *