WIELCY DETALIŚCI

Zważywszy fakt, że wielcy detaliści są szeroko reprezentowani w różnych dziedzinach dy­strybucji towarów konsumpcyjnych, wolno wnio­skować — ostrzega się czytelnika, że uogólnienie to jest ważne — iż na ogół pozycjom siły rynkowej w procesie wytwarzania dóbr konsumpcyjnych odpowiadają pozycje siły przeciwważnej. Jak już podkreślono, zdarzają się wyjątki i tak np. na po­szczególnych rynkach siła przeciwważna nie za­wsze jest tak samo wielka i skuteczna. Istnienie wyjątków nie pomniejsza znaczenia opisanego po­wyżej zjawiska regulującego. Zwolennicy kon­kurencji dopatrywali się w sile przeciwważnej wielkich zalet, ale tylko nieliczni uważali jej pa­nowanie za powszechne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *