USŁUGI PAŃSTWA

Kliniki utrzymywane przez państwo, które w większym stopniu mogą wpływać na stan zdrowia społeczeństwa, nie znajdują podobnego po­parcia. toteż odpowiednio na tym cierpią. Jeszcze inne formy działania państwa są wrogie wobec systemu przemysłowego lub wobec celów, które on głosi czy też którym .przyznaje pierwszeństwo. Dlatego spotykają się z aktywną opozycją ze strony systemu przemysłowego. Oba przykłady wymagają krótkiej analizy.Takie usługi państwa, jak opieka nad chorymi, starcami, inwalidami i psychicznie chorymi, utrzy­mywanie służby zdrowia w ogóle, utrzymywanie parków publicznych i terenów rekreacyjnych, usu­wanie śmieci, pomoc ubogim i wiele innych usług, nie mają szczególnego znaczenia dla systemu prze­mysłowego. Stanowią one również konkurencję dla tych potrzeb, które wynikają z agresywnego oddzia­ływania na nabywcę przez system przemysłowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *