PRAWO JEDNOSTKI

W przeciwnym razie pomniejsza ono prawo jednostki do decydowania o swych własnych za­kupach.W ten sposób doktryna popiera organiczną skłonność do stwarzania naturalnego braku rów­nowagi między towarami, które system przemy­słowy wytwarza, i usługami, które świadczy, a ty­mi, które świadczy państwo i które nie służą po­trzebom systemu przemysłowego. Ale są to spra­wy, o których pisałem obszernie gdzie indziej. Nie ma takich poglądów, z którymi byłoby równie mi­ło zgodzić się (do szczegółów włącznie) jak pog­lądy własne. Ale pokusę tę musimy stłumić.Przejdźmy teraz od negatywnej dyskryminacji usług publicznych do o wiele silniejszej opozycji, której źródłem jest związek państwa z celami obcymi lub wrogimi systemowi przemysłowe­mu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *