DOŚWIADCZENIE ESTETYCZNE

Poza sferą dóbr i usług, niezależnie od sposobu ich dostarczenia oraz popytu na nie, choćby wmó­wionego, znajduje się świat doświadczenia este­tycznego. W świecie tym usługi świadczą nie fa­bryki czy inżynierowie, lecz w każdym jego przeja­wie — artyści. Radość płynąca z doświadczenia jest wynikiem poprzedzającego je przygotowania; jest ona czymś pierwotnym w duszy ludzkiej, w nie mniejszym stopniu niż reakcja na działanie zapal­niczki, żelazka czy whisky.Doświadczenie estetyczne stanowiło niegdyś bar­dzo duży obszar życia — niezwykle wielki, jeśli weźmiemy pod uwagę zasoby dawniejszych społe­czeństw, wartości ówczesnego systemu przemy­słowego. Każdego lata Amerykanie i mieszkańcy przemysłowych miast Europy lub Japonii zwie­dzają pozostałości cywilizacji preindustrialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *