PLANOWANIE W RAMACH SYSTEMU

Ten, kto zarzuci im, że jest to tylko ich wyobrażenie, jest człowiekiem nieodpowiedzial­nym, ekscentrycznym, wywrotowcem. I chociaż w sprawach publicznych, zarówno jak prywatnych, i to z tych samych powodów, wypróbowuje się na nas sposoby, które służą systemowi przemysłowe­mu, to jednak potrzeba o wiele większego wysiłku umysłowego, by dojrzeć, że i w dziedzinie spraw publicznych wyobrażenia są tylko wyobrażeniami, a sposoby — sposobami. A ponieważ z tego powo­du właściwy ludziom krytycyzm w tym przypadku zawodzi, przeto jest rzeczą tym ważniejszą umieć rozpoznać te wyobrażenia i sposoby.System przemysłowy, jak widzieliśmy, potrze­buje dużego sektora publicznego celem stabilizacji ogólnego popytu. A planowanie w ramach syste­mu, jak wiemy, osiąga najwyższą fazę swego roz­woju w związku z nowoczesnym zaopatrzeniem wojskowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *