OSTANIE PRZYSTOSOWANIE

To ostatnie przystosowanie doty­czy nie tylko zwykłych praktyk w dziedzinie sprze­daży towarów. Jest ono czymś głęboko organicz­nym. Rozwiniętej technologii i masowego wykorzy­stania kapitału nie można podporządkować przy­pływom i odpływom wymagań rynku. Wymagają one planowania; istotą planowania jest możność przewidywania zachowania się społecznego — i wpływania na nie.A z tej możności wywierania wpływu wynikają dalsze poważne konsekwencje. Gwarantuje ona, że mężczyźni oraz wciąż wzrastająca liczba kobiet bę­dą pracować nie szczędząc trudu, niezależnie od ilo­ści dóbr, jaka im przypadnie. Utwierdza również w przekonaniu, że społeczeństwo będzie mierzyć swe osiągnięcia rocznym wzrostem produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *