NOWE PAŃSTWO PRZEMYSŁOWE

O    sprawnym funkcjonowaniu systemu przemy­słowego decyduje wykwalifikowana siła robocza. Wykształcenia, od którego zależy wytworzenie się tej siły, dostarcza przede wszystkim publiczny sek­tor gospodarki. W przeciwieństwie do tego kapitał, który kiedyś odgrywał decydującą rolę, pochodzi przede wszystkim z gospodarki prywatnej. Rynek zbytu na produkcję wymagającą najnowocześniej­szej technologii oraz najstaranniejszego planowa­nia znajduje się również w sektorze publicznym. Większość naukowych i technicznych innowacji jest inspirowana lub finansowana przez państwo albo utrzymywane przez nie uniwersytety i insty­tuty badawcze. Państwo kształtuje ogólny popyt na produkty systemu przemysłowego. Jest to dla planowania nieodzowne.,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *