KONFLIKT CELÓW

Jednym z terminów, które w systemie przemys­łowym wyrażają dezaprobatę, jest termin „este­tyczny”, a to dlatego, że osiągnięcia estetyczne znajdują się poza zasięgiem tego systemu, a na­wet w poważnej mierze pozostają z nim w konflik­cie. Konfliktu tego nie trzeba by właściwie podkre­ślać, gdyby nie to, że ideologia systemu przemysło­wego głosi, iż konfliktu takiego w ogóle nie ma.Konflikt ten wywodzi się częściowo z konfliktu celów, a częściowo bierze się stąd, że cele estetycz­ne znajdują się poza zasięgiem technostruktury, to znaczy, że nie może się ona z nimi utożsamić. Toteż jeśli akcentuje się te cele, technostruktura traktuje je jako ograniczenie.I tak, by przytoczyć oczywisty przykład, przy­wiązywanie wagi do celów estetycznych wywiera­łoby wpływ na lokalizację zakładów przemysło­wych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *