JAKOŚĆ BUDOWNICTWA

Jakość budownictwa miesz­kaniowego nie zależy od przemysłu, jakim, dyspo­nujemy, ale od tego, ile się zainwestuje w te dodat­ki i ulepszenia.Sprawę równowagi społecznej przedstawiano jak dotąd negatywnie. Niezdolność do zachowania choć­by najmniejszej proporcji między usługami publicz­nymi a prywatną produkcją i użytkowaniem dóbr powoduje nieład społeczny bądź nadwątla osią­gnięcia gospodarcze. Na kwestię tę można teraz spojrzeć od innej strony. Ponieważ nie wykorzy­stujemy możliwości rozwoju produkcji dla celów publicznych, tracimy okazje do korzystania z przy­jemności, które w przeciwnym razie byłyby naszym udziałem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *