FINANSOWE ZASOBY

Przedsiębiorca łączy w swej osobie pra­wo do otrzymywania dochodów przedsiębiorstwa prawo do dysponowania nimi. Tak więc rozpo­rządza pieniędzmi, kiedy chce kupić głosy wybor­ców, prawodawców czy samo działanie prawo­dawcze. Jeśli ciążą na nim jakieś prawne ograni­czenia w wydawaniu funduszów korporacji na ce­le polityczne, to może on przenieść te fundu­sze — w postaci dywidend — na siebie i swych wspólników i wydawać je wtedy z prywatnej kiedy kupowane w ten sposób przywileje przy­padają przedsiębiorcy. Oznacza to — wobec dzia­łania motywacji materialnej — że przedsiębiorca ma możliwości oraz dobre powody, by wydawać pieniądze dla politycznych korzyści. Finansowe za­soby przedsiębiorstwa mogą być w pełni wykorzy­stane do celów politycznych, i to przez ludzi, któ­rzy czerpią stąd korzyści osobiste.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *