CELE ESTETYCZNE

Cele estetyczne kwestionują zasadę, że linie wy­sokiego napięcia są ważniejsze od krajobrazu, elek­tryfikacja — od rzek czy parków narodowych, autostrady — od otwartych przestrzeni miejskich, kopalnie odkrywkowe — od dziewiczych zboczy górskich, dzielnice handlowe — od staroświeckich placów, a podróżowanie naddźwiękowymi odrzu­towcami od spokoju na ziemi. Faktycznie za­kwestionowano wiele tego rodzaju przemysłowych priorytetów.  Jednakże podawanie ich w wątpli­wość uważa się za zjawisko raczej epizodyczne i przypadkowe niż organiczne, a obowiązek prze­prowadzenia dowodu wyraźnie spoczywa na tych, którzy głoszą priorytet estetyki. Jeśli korzyść eko­nomiczna — wpływ na produkcję, dochód i kosz­ty — jest oczywista, to zazwyczaj ona decyduje wszystkim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *