BRAK ZNAJOMOŚCI

Mimo braku pełnej znajomości samego zjawiska główną funkcją rządu — być może najważniejszą jego funkcją w polityce wewnętrznej — stało się zapewnienie pomocy państwa w rozwoju siły przeciwważnej.Widzimy teraz, że nowa działalność państwa — I ustawodawstwo rolnicze, ustawodawstwo pracy, ustawodawstwo określające minimum uposażeń — jest w dużej mierze związana z rozwojem siły prze­ciwważnej. Nie jest ona ani czymś przygodnym, I ani nienormalnym; działalność państwowa pod­trzymuje albo uzupełnia zwykły proces ekono­miczny. Kroki podejmowane celem umocnienia siły przeciwważnej nie różnią się w zasadzie od kroków podejmowanych, by wzmocnić konkuren­cję. Przy istniejącej prywatnej sile rynku wzrost siły przeciwważnej wzmaga zdolność gospodarki do swobodnej samoregulacji, a tym samym zmniej­sza rozmiary ingerencji państwa w dziedzinie kon­troli lub planowania, co jest zjawiskiem pożąda­nym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *