ZASADNICZE ZNACZENIE

Architektura Triangle jest pozbawiona polotu, wtórna i pretensjonalna. Artyści słusznie ją schlastali. Ale Triangle jest o wiele lepsze niż zbieranina budynków, którą zastąpił i z którą do tej pory sąsiaduje. Zwarty charakter tego zespołu czyni go nawet przedmiotem podziwu, zwłaszcza w porównaniu z tymi częściami miasta, gdzie nie zrobiono takiego wysiłku.Można, mieć nadzieję, że w przyszłości państwo będzie lepiej spełniać swe zadanie popierania i roz­wijania estetyki życia i otoczenia niż w niedawnej przeszłości, ponieważ ta funkcja zostanie uznana za bardzo doniosłą i odpowiedzialną misję pań­stwową. Rzadko robi się dobrze coś, co traktuje się jako sprawę uboczną. Czegoś lepszego można się spodziewać wtedy, kiedy uważa się, że jakkąg zada­nie ma dla życia znaczenie zasadnicze, nie zaś mar­ginesowe. Należy mieć nadzieję, że kiedy stan peda­gogów i naukowców zdobędzie większą władzę, za­chęci do honorowania bardziej wymagających kry­teriów estetycznych, a nawet narzuci je siłą. Nic nie usprawiedliwiłoby w większym stopnńi jego inge­rencji w życie publiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *