POLE OSIĄGNIĘĆ

Osiągnięcia na tym polu zależą w znacz­nej mierze od jakości i ilości przeznaczonych na ten cel zasobów. Te zasoby to mężczyźni i kobiety. Ich iljbść i jakość zależy od tego, ile zainwestowa­no wijch wykształcenie, szkolenie i stwarzanie im możliwości. Są oni źródłem przemian technicznych.  Jeśli w przemyśle naftowym per­spektywy rozwoju są dobre albo krańcowe zyski wysokie, a niskie w przemyśle tekstylnym, to ka­pitał będzie lokowany w przemyśle naftowym. rejestrze uznanych grzechów gospodar­czych wszelkie zakłócenie „swobodnego przepły­wu” kapitału zajmuje bardzo wysoką pozycję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *