WZMOCNIENIE SŁABEJ POZYCJI

Wyłoniły się, żeby wzmocnić słabą pozycję rynkową kierownictwa i fabrykantów. Przejęły funkcje czynnika regulu­jącego ceny i rynek, czyli funkcje należące nor­malnie do kierownictwa, z których to kierowni­ctwo, zważywszy na konkurencyjny charakter przemysłu, zmuszone było zrezygnować. Niemniej jednak teoria siły przeciwważnej jako wyjaśnie­nie zasięgu wpływu związków zawodowych w go­spodarce amerykańskiej jest całkowicie zgodna z wynikami obserwacji. Ośmielam się twierdzić, że w żaden inny sposób nie można tak zadowalająco wytłumaczyć wielkiej dynamiki organizowania się świata pracy w dzisiejszym społeczeństwie kapita­listycznym ani tak rozsądnie włączyć tego zjawi­ska w teorię tegoż społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *