WYKORZYSTANIE WŁADZY

Może ono nawet wykorzy­stać władzę państwową do zwiększenia swych do­chodów. Z drugiej strony, silne może być państwo, a wtedy ogranicza ono swobodę działania gospo­darki prywatnej, tym samym zaś zyski przedsię­biorcy. Jeśli państwo jest bardzo silne, {o będzie się starało upaństwowić takie przedsiębiorstwo. Słabość jednej strony będzie wykorzystywana przez drugą stronę. Konieczna jest nieustanna, wzajemna czujność, by zapobiec zdominowaniu państwa przez business — i odwrotnie. Taki był potoczny pogląd na stosunek między przedsiębiorstwem tradycyjnego typu a państwem. Przyjmuje się, że z czasem równowaga w tym sto­sunku ulegała zmianie. Siedemdziesiąt pięć lat te­mu w Stanach Zjednoczonych wierzono, że przed­siębiorstwo jest siłą najważniejszą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *