WRAZ Z ROZWOJEM

Jednak wraz z rozwojem wielkiego złożonego zakładu przemysłowego, a w większym jeszcze stopniu wraz z wykształceniem się licznej i do­świadczonej kadry badaczy podstaw nauk ścisłych i eksperymentatorów wypróbowujących zastoso­wania tych nauk, wszystko uległo zmianie. Oprócz przedsiębiorców (i być może również księgowych i urzędników), którzy pojawiają się mniej lub bar­dziej samorodnie,/współczesna działalność gospo­darcza wymaga obecnie wielkiej liczby wyszkolo­nych i wykwalifikowanych osób. Inwestowanie w człowieka jest prima facie równie ważne jak in­westowanie w kapitał rzeczowy. Jedno w swojej nowoczesnej złożoności zależy od drugiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *