WAŻNY NASTĘPNY KROK

Nie mniej ważnym następnym krokiem jest okre­ślenie mechanizmu, który broni i rozwija zaniedba­ne wymiary życia przed potężną adaptacyjną mo­tywacją systemu przemysłowego. A mówiąc mniej zawile, chodzi o znalezienie jakiejś siły politycz­nej, która dokonałaby tego, co system przemysłowy ignoruje i faktycznie uważa za nieważne.System przemysłowy na ogół ignoruje lub uważa za nieważne te usługi państwa, które nie pozostają w ścisłym związku z potrzebami systemu. Nie za­niedbuje się obrony narodowej, poparcia dla badań rozwojowych technologii oraz takich istotnych po­trzeb wzrostu przemysłowego jak autostrady i ko­munikacja lotnicza. Nie zaniedbuje się również oświaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *