UMIEJĘTNOŚĆ POZNANIA

By umieć poznać się na dziele sztuki i nim się delektować, trzeba się tego nauczyć. (Zgodnie z etyką systemu przemysłowego uważa się to za gorszą formę wy­korzystania funduszów przeznaczonych na cele oświatowe niż zainwestowanie ich w studia nau­kowe, matematyczne i inżynieryjne.) Chociaż pań­stwo może tu wiele zrobić, to jednak nie odgrywa decydującej roli.Natomiast rola jego jest decydująca w przy­padku architektury, urbanistyki i projektowania przestrzennego. Sztuka jest jednym z przejawów ładu, jak również jest pierwszą ofiarą nieładu. Flo­rencja, Sewilla, Bloomsbury i Georgetown są pię­kne, ponieważ każda ich dzielnica pozostaje w uła- dzonym, zaplanowanym stosunku do całości. No­woczesna autostrada o znaczeniu handlowym, roz­rzucone nieregularnie przedmieścia współczesnych miast, drogi prowadzące z lotniska do miasta są ohydne, ponieważ żadna z ich części nie ma odnie­sienia do szerszych założeń urbanistycznych i prze­strzennych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *