STABILIZACJA PRODUKCJI

Dla obecnej dyskusji jednak znaczenie ma to, że inne sprawy są równie pilne jak ochrona i maksy­malne zwiększenie globalnej produkcji. Jedną z nich jest równowaga społeczna, której służą po­datki od sprzedaży. Co więcej, głównym celem środków zaradczych nakreślonych w poprzednim rozdziale było umożliwienie nieangażowania się w maksymalne zwiększanie produkcji, a jedno­cześnie troska, by nie odbiło się to na bezpieczeń­stwie gospodarczym jednostek.Równowaga społeczna przyczynia się jednak także do stabilizacji i pewności produkcji w innym wymiarze, widzieliśmy bowiem, że wykorzystywa­nie poważnych potrzeb publicznego sektora gospo­darki w odróżnieniu od nikłego i wysokim kosztem fabrykowanego zapotrzebowania na dobra prywat­ne niemal na pewno przyczyni się do stabilizacji i składnego rozwoju gospodarczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *