OSIĄGANE CELE

Do­dać trzeba, że cele takie będą osiągane — i to nie czasami, lecz zwykle — kosztem ekspansji prze­mysłowej, kosztem wzrostu gospodarczego. To że dopiero po chwili wahania możemy przyznać, iż piękno jest warte rezygnacji z części wzrostu glo­balnego dochodu narodowego, dowodzi, jak sku­tecznie przystosowaliśmy nasze przekonania do po­trzeb systemu przemysłowego.Jednakże rola państwa w sferze estetyki nie po­lega jedynie na chronieniu jej; państwo powinno ją także aktywnie afirmować. Podczas gdy sztuka stanowi wyraz pojedynczej osobowości, najważ­niejsze gałęzie sztuk mogą kwitnąć jedynie w ra­mach określonego porządku. Porządek ten musi stworzyć państwo. W szczególności malarstwo, rzeź­ba i muzyka, choć nie wchodzą w zakres systemu przemysłowego, rozwijają się dość dobrze dzięki patronatowi, jaki system ten stwarza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *