MECHANIZMY WYZWOLENIA

Można mieć nadzieję, że książka niniejsza wska­zała na poważne społeczne i ekonomiczne podsta­wy naszego niepokoju. Pokazała ona również jasno naturę sił, w których polu działania się znaleźliś­my. Z kolei powstaje pytanie: jakie są mechanizmy wyzwolenia? Pilny i wrażliwy czytelnik zrobił już najważniej­szy krok. Albowiem poznanie sił, które nas ogra­niczają, jest pierwszym krokiem ku wolności. Nato­miast następnym krokiem jest stworzenie sobie jasnego poglądu na te wymiary życia, którym system przemysłowy z natury swej nie służy lub służyć nie może i które — ze względu na swą nie­możność — skłonny będzie bagatelizować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *